Izolácie proti ropným látkam

Hydroizolačná fólia je určená k vytváraniu izolačných plášťov u objektov pre manipuláciu a dočasné skladovanie vybraných ropných látok proti ich úniku do podzemných a povrchových vôd. Je vhodná napr. pre tesnenie manipulačných plôch, havarijných a záchytných šachiet proti únikom benzínov, petrolejov, motorovej a vykurovacej nafty, vykurovacích olejov.