Izolácie striech

Strešné hydroizolačné fólie sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou – na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových apod. Prinášajú pri aplikácii množstvo výhod. Strešné systémy  sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod […]

Viac ...

Izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu

Zemná izolačná fólia je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti voči prevažnej väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí, určená predovšetkým k izoláciam pozemných a podzemných častí stavieb proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode a ďalej ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd. S ohľadom na veľmi nízku priepustnosť fólie […]

Viac ...

Ventilačné turbíny a klampiarske konštrukcie

Viac ...

Izolácie proti ropným látkam

Hydroizolačná fólia je určená k vytváraniu izolačných plášťov u objektov pre manipuláciu a dočasné skladovanie vybraných ropných látok proti ich úniku do podzemných a povrchových vôd. Je vhodná napr. pre tesnenie manipulačných plôch, havarijných a záchytných šachiet proti únikom benzínov, petrolejov, motorovej a vykurovacej nafty, vykurovacích olejov.  

Viac ...

Izolácia jazierok a vodných plôch

Jazierková fólia je určená k hydroizolácii jazierka, rybníčkov a vodných plôch (kúpacie nádrže, požiarne nádrže, rybníky a veľké vodné plochy). Jednotlivé pásy jazierkovej fólie sa zvárajú do akéhokoľvek požadovaného rozmeru. Jazierková fólia  dokonale bráni stratám vody jazierka priesakom, má výbornú prieťažnosť, je prispôsobivá členitosti podkladu a odolná proti prerastaniu korienkov rastlín. K odstráneniu rizika prerazenia jazierkovej […]

Viac ...